Prijava / Registracija

Tražili ste nedavno:
  • posao u crnoj gori

Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka Fakultet političkih nauka
Fakultet političkih nauka  Podgorica
  • Univerzitet: Novi Sad
  • Grad: Podgorica
  • Adresa: 13 jula 2, Podgorica
  • Telefon: +382 (0)20 481 169
  • Email: fpn@ac.me
  • Fax: + 382 (0)20 239 074
  • Sajt: www.fpn.ucg.ac.me

Odsjek za političke nauke je otvoren pri Pravnom fakultetu na Univerzitetu Crne Gore 2003. godine. Odsjek je otvoren na osnovu procjene Pravnog fakulteta i Matične komisije za osnivanje Odsjeka da je studij političkih nauka potrebno izdvojiti kao zaseban nastavni program u okviru zasebno organizovane nastavne cjeline, kao što je to praksa u većini zemalja u kojima se studiraju političke nauke. Pri osnivanju Odsjeka preovladao je oprezniji pristup, prema kome studij političkih nauka u njegovoj prvoj fazi treba situirati na Pravnom fakultetu, sa jasnom orijentacijom da, kada se za to steknu uslovi, Odsjek preraste u Fakultet političkih nauka.

U okviru Odsjeka su postojala četiri smjera: smjer za diplomatiju i međunarodne odnose, smjer za novinarstvo, politikološko-administrativni smjer i smjer za socijalni rad. Ova šema uspostavljena je na osnovu iskustva iz regiona, prvenstveno po ugledu na nastavne programe fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani i Sarajevu, kao i na osnovu uporednih iskustava iz drugih zemalja gdje se studiraju političke nauke.

Dana 3. maja 2006. godine svečano je obilježena transformacija Odsjeka u Fakultet političkih nauka koji od tada funkcioniše kao samostalna univerzitetska jedinica. 

Školske 2006-2007. godine Fakultet je upisao i prvu generaciju studenata na novom smjeru – Evropske studije.

Prva generacija studenata je otpočela svoje školovanje po starom sistemu studiranja, međutim već na drugoj godini nastavni plan i program, te režim studiranja je i za tu generaciju, shodno odredbi o ekvivalenciji Statuta Univerziteta Crne Gore, prilagođen Pravilima o studiranju na Univerzitetu Crne Gore u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Tako, trenutno, sve upisane generacije studiraju prema novim pravilima studiranja i cjelokupan nastavni proces se odvija prema bolonjskom sistemu.

Fakultet ima u potpunosti zaokružen nastavni program na svim smjerovima. Nastava se izvodi u veoma kvalitetnim prostornim i tehničkim uslovima. Većina predavača koristi savremena tehnička pomagala kako bi olakšala rad studentima. Najveći broj predavača na Odsjeku su nastavnici Univerziteta Crne Gore, uglavnom sa Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Filozofskog fakulteta u Nikšiću i Istorijskog instituta Crne Gore. Jedan broj predavača iz Crne Gore je, takođe, preko Univerziteta Crne Gore, angažovan na osnovu jednogodišnjih ugovora i ovdje se radi ili o licima koje imaju zvanje doktora nauka, ali nijesu stalno radno angažovani na Univerzitetu ili o penzionisanim profesorima našeg Univerziteta. Izvjestan broj nastavnika, takođe na osnovu konkursa Univerziteta o jednogodišnjem angažovanju, dolazi za Univerziteta u Beogradu, uglavnom sa Fakulteta političkih nauka ili Pravnog fakulteta i sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Takođe, Fakultet relativno često priređuje gostujuća predavanja eksperata (naučnika, univerzitetskih nastavnika, ambasadora, drugih diplomata, novinara...) iz zemlje i inostranstva, kako bi svojim studentima omogućio što konkretnije upoznavanje sa materijom kojom se bave.

Interesovanje za upis na Fakultet političkih nauka pokazuju srednjoškolci sa najboljim uspjehom. Pokazalo se da kasnije ostvaruju izuzetne rezultate kao studenti. Uspjeh na većini predmeta se u potpunosti uklapa u »Gausovu krivu«, dok je na jednom broju predmeta i bolji. Fakultet se u prošlosti trudio da za svoje studente obezbijedi i praktičnu primjenu stečenih znanja.

Studentima na raspolaganju stoji veoma kvalitetno opremljena biblioteku sa značajnim fondom knjiga i brojnim novim i vrijednim izdanjima. Biblioteka sadrži i veoma uslovnu čitaonicu koju studenti koriste za pripremanje ispita.

Nakon trogodišnjih redovnih studija na Fakultetu su za sve studijske programe organizovane specijalističke i magistarske postdiplomske studije i trogodišnje doktorske studije po bolonjskom sistemu studiranja.


blog comments powered by Disqus

Obaveštenja